Skip to main content

Courses

Learn alongside industry-leading experts from around the world. Courses cover everything from diagnosis and treatment planning to surgical and prosthetic workflows. We even address some of the most complex and progressive protocols for managing potential complications.

May 2022

Clinical Implant Program

May 18 - Jun 08, 2022
Eindhoven, NL
Mr. Tom De Wit

Module 1: Het belang van plannen

 • De juiste patiënten selecteren voor een implantaatbehandeling
 • Een correcte voorstudie maken voor een succesvol behandelresultaat
 • Beeldvorming (2D en 3D): Hoe evalueren en gebruiken
 • De behandeling plannen in een digitale planningssoftware
 • Computer hands-on training in digitale planning

 

Module 2: Protocol voor chirurgie

 • Kennismaken met de beschikbare materialen en sets voor implantologie
 • Procedure voor freehanded chirurgie en guided chirurgie (met pilot drill & fully guided)
 • Stap voor stap aanleren van het boorprotocol
 • Aanleren van technieken als: Hoe een correcte incisie maken, ontwerp van een eventuele flap, een correcte hechttechniek
 • Omgaan met verschillende bottypes/densiteiten
 • Uitgebreid hands-on boorprotocol op verschillende modellen

 

Module 3: Het bereiken van een goed esthetisch resultaat

 • Overlopen van de verschillende prothetische mogelijkheden en componenten
 • Biocompatibiliteit van de materialen
 • Verschroefd vs gecementeerd werken
 • Afdrukname
 • Handleiding voor de belangrijkste restauratieve opties
 • Interactieve case discussies en prothetische hands-on oefeningen

 

Nederlands
Fundamental course
Van der Valk Eindhoven
Learn More

June 2022

Oplossingen met GalvoSurge

Jun 03, 2022
NL
Dr Pieter Avontroodt
Nederlands
Advanced course
Van der Valk Houten
Register

Roadmap to predictability: Immediate replacement in team approach

Jun 10 - 11, 2022
Den Haag, NL
Edith Groenendijk
Tristan Staas

Learning outcomes “Meteen door!” treatment concept:

 

Immediate replacement is a modern treatment method characterized by shortened time-to-teeth, less surgical interventions with equal or better prosthetic results and better patient acceptance. The “Meteen door!” concept means that the dentist does not extract the tooth but refers immediately to the clinician for immediate replacement.

 • Point out the crucial steps that will lead to a predictable treatment outcome
 • How to achieve primary stability needed for immediate loading
 • Step-by-step procedure by means of literature, cases and live surgery
 • Digital planning and prosthetic workflow
 • Get familiar with the surgical protocol for NobelActive, a reliable implant solution for high initial stability and soft and hard tissue preservation

 

 

Included in the course:

 • Apart from working with our leading product, the NobelActive implant, participants will have the opportunity to discover our new implant system, Nobel Biocare N1™.
 • All products that will be used and presented will have the TiUltra and Xeal surfaces. As we’ve entered the Mucointegration™ era, we have reimagined surface chemistry from abutment to implant apex, to optimize tissue integration at every level.
 • Live surgery
English
Advanced course

Basistraining: Implantologie voor Assistenten

Jun 25, 2022
Houten, NL-UT, NL
Ms. Trudy van der Sommen - van Giessen
Ms. Erika Hamerslag
Implantologie is teamwerk. Een goed getrainde assistent is een belangrijke schakel in een succesvol verloop van de implantaatbehandeling. Vrijwel alle aspecten die voor de assistent van belang zijn, worden behandeld tijdens deze praktische ééndagscursus. In het ochtendprogramma wordt de basiskennis implantologie gepresenteerd. Daarna worden tijdens een practicum de voorbereidingen van de operatiekamer en het instrumentarium doorgenomen. Vervolgens wordt de implantaatbehandeling en de rol van de assistent met betrekking tot instrumentarium, desinfectie, sterilisatie en reiniging besproken.
Nederlands
Advanced course
Van der Valk Hotel Houten
Register

Masterclass guided and dynamic navigated surgery

Jun 29, 2022
Eindhoven, NL
Dr Wouter Kalk
Nederlands
Advanced course

July 2022

Модуль 3. Синуслифтинг: командный подход лора и имплантолога.

Jul 28, 2022
СПБ, RU
Mr. Pavel Yaroshevich
Mr. Arthur Kondratyev

Приглашаем Вас принять участие в третьем модуле курса по планированию и реализации хирургического протокола дентальной имплантации, посвященном протоколам проведения синуслифтинга. 

Курс пройдет совместно с практикующим врачом-оториноларингологом и представит междисциплинарный взгляд на особенности применения данной методики.

Программа курса

• Особенности подготовки пациентов

• Хроническая лор-патология и противопоказания к синуслифтингу

• Тактика взаимодействия с лор-врачом

• Оценка КТ околоносовых пазух. Типичные ошибки

• Анатомические особенности верхнечелюстного синуса

• Особенности планирования операции

• Особенности хирургического этапа

• Минимально инвазивные протоколы «открытого» и «закрытого»

синуслифтинга

• Техники «открытого» и «закрытого» синуслифтинга

• Профилактика и способы устранения перфорации слизистой

верхнечелюстного синуса

• Ретенционные кисты. Тактика лечения

• Усложненные протоколы ОСЛ и ЗСЛ

• Сочетание направленной костной регенерации и синуслифтинга

Русский
Advanced course
Nobel Biocare Russia
Register

October 2022

Masterclass guided and dynamic navigated surgery

Oct 05, 2022
Eindhoven, NL
Dr Wouter Kalk
Nederlands
Advanced course

Хирургические и ортопедические аспекты метода реабилитации по концепции All-on-4®

Oct 17 - 18, 2022
Ижевск, RU
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем хирургов и ортопедов на двухдневный курс Алексея Решетникова в клинике «РеСто», посвященный возможностям применения революционной концепции All-on-4® с помощью компьютерных технологий для диагностики и планирования лечения и навигационной хирургии.

День 1. Хирургический этап
•РетроспективноеинаучноеобоснованиеметодареабилитацииAll-on-4®


•ОсобенностиимплантатовNobelSpeedyGroovyикомпонентов,используемыхприпроведениилечения


•ОсновыпринятиярешенийипланированиясиспользованиемпрограммыNobelClinician(разработкаиндивидуальногопланалечения,атакжевыполнениепредварительногоподборанеобходимыхразмеровимплантатовивспомогательныхкомплектующих).

•Методикапроведенияоперации(особенностипроведенияанестезии,формированияоперационногодоступа,удалениязубов,формированиякостноголожа,особенностиработысмягкимитканяминаверхнейинижнейчелюсти,особенностиналоженияшвовиподборшовногоматериала,определениенеобходимогонабораинструментовдляпроведенияоперации).

•Логистикапослеоперационноговеденияпациентовимедикаментознаятерапия(особенностипоследовательностииграфикапосещенияпациентомспециалистовклиники,особенностимедикаментознойтерапииипослеоперационныхрекомендаций,выбортактикиприведениисложныхклиническихслучаев).

•ИспользованиеDSDдлякоммуникациимеждупациентомизубнымтехником


День 1. Практическая часть


• КонцепцияNobelGuide—хирургическиeаспектышаг зашагом


•ПротоколTempShellиегоклиническиепреимущества


•Сравнениенавигационной(пошаблонам)идинамическойхирургии

 

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide)
•УстановкаимплантатовNobelSpeedyGroovyнафантомах(особенностипротоколапрепарированиякостноголожавзависимостиотисходныхклиническихусловий,режимохлаждения,использованиешаблонаMaloGuideдляпозиционированияимплантатов,особенноститрехмерногопозиционированияимплантатовиобеспечениеусловийдостижениявысокойпервичнойстабильностивзависимостиотклиническихусловий)
 

• Участиев«живой»операции

• Анализиразбороперационнойклиническойситуации

•Участиев1ортопедическомэтапе(установкаабатментовMulti-Unit,выполнениенемедленнойнагрузки)

День 2. Ортопедический этап

•ОсобенностипротезированияприметодереабилитацииAll-on4®(особенностибиомеханики,компоненты,материалы,видыконструкций).

•ОсновыпринятиярешенийипланированиесиспользованиемпрограммыNobelClinician(отработкафото-,видеопротокола,изучениерентгеновскихснимковидиагностическихмоделейчелюстей,определениеключевыхточекдляизготовленияпрототипабудущегопротеза).

•Методикаснятияоттисковирегистрациицентральногосоотношениячелюстей(подбороттискногоматериала,изготовлениеиндивидуальнойоттискнойложки,особенностиконтроляиоценкикачествавыполненияоттиска).Особенностинемедленнойнагрузки(выбордизайнавременногопротеза,материалыиметоды,методыклиническойилабораторнойперебазировкипротеза).

•Особенностинесъемногопротезирования(логистика,видконструкции,особенностиконструкции,подборматериаловвсложныхклиническихситуациях,последующееамбулаторноенаблюдениепациентов)

День 2. Практическая часть

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide,особенностиподбораортопедическихкомпонентовприпроведениипланирования)

•Выполнениеоттисковинемедленнойнагрузкинафантомахсобзоромнеобходимыхматериаловиинструментов(оценкакачестваприлеганиявременногопротезаиегоконтактасмягкимитканями,восстановленияправильнойподдержкимягкихтканейлица)

•Участиевснятииоттисковиопределениицентральногосоотношениячелюстейупациента(определениенаиболееважныхориентировиисходногоположениянижнейчелюсти,способырегистрациииконтроля,необходимыекомпонентыиматериалы,регистрацияцентральногосоотношениявсложныхклиническихситуациях)

•Анализклиническойситуацииупациента

•Планированиеиоценкаособенностейокончательногопротеза(контролькачестваизготовленияконструкций,особенностивзаимодействиясзуботехническойлабораторией,оценкаприлеганияпротезаиегоконтактасмягкимитканями)

Русский
Advanced course
Стоматология Ресто
Register

Ортопедический протокол реабилитации пациентов по концепции All-on-4

Oct 31 - Nov 01, 2022
Ижевск, RU
Robert Kutyavin
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем ортопедов и зубных техников на практический курс, посвященный всем аспектам протезирования и особенностям изготовления конструкций по концепции All-on-4.

 

День 1. Лекционная часть

• Критерии выбора реабилитации пациентов с частичной и полной адентией. Когда использовать All-on-4?

• Дисфункции ВНЧС и All-on-4

• Междисциплинарное взаимодействие в планировании

и реабилитации. Взаимодействие врача-ортопеда, хирурга и зубного техника

• Первичный анализ: анкетирование, фотопротоколирование, цефалометрический анализ

• Особенности изготовления первичного шаблона для перебазировки в полости рта: ортопедический и технический этап. Работа среднеанатомической и индивидуальной лицевыми дугами.

Рассчет угла дезокклюзии и угла окклюзионной плоскости

• Методика перебазировки и армирования титановой балкой первичного шаблона в день операции

• Организация окклюзии на временном протезе, ведение пациента — управление ожиданиями пациентов

• Изготовление постоянного протеза All-on-4: виды конечных работ, методика работы гипсом, цифровые оттиски, объем информации, передаваемой зубному технику

• Использование DSD для коммуникации между пациентом и зубным техником

День 1. Лабораторный этап

• Аналоговой дизайн и CAD/CAM-дизайн конечной работы.

Использование 3D-печати и фрезеровки для изготовления

примерочного прототипа конечной работы

• Создание первичной балки с использованием программ DTX,

Exocad под одиночные композитные и керамические реставра-

ции. Мостовидный протез NobelProcera Bridge, балочная

конструкция NobelProcera Bar

• Поэтапная облицовка титановых балок композитными, керамическими реставрациями, индивидуализация искусственной десны композитом

День 2. Практическая часть

• В ходе практической части будет реализован перевод первичного шаблона для перебазировки в армированный временный

несъемный протез.

• Работа с изготовлением постоянной конструкции

• Демонстрация «живой» работы — прототипирование, подготовка и моделировка балок NobelProcera

• Облицовка керамическими реставрациями, композитными реставрациями, индивидуализация десны

• Каждый участник сможет поработать гипсом для снятия оттисков, индивидуализировать десну

Русский
Advanced course
Стоматология Ресто
Register

November 2022

Хирургические и ортопедические аспекты метода реабилитации по концепции All-on-4®

Nov 21 - 22, 2022
Ижевск, RU
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем хирургов и ортопедов на двухдневный курс Алексея Решетникова в клинике «РеСто», посвященный возможностям применения революционной концепции All-on-4® с помощью компьютерных технологий для диагностики и планирования лечения и навигационной хирургии.

День 1. Хирургический этап

•РетроспективноеинаучноеобоснованиеметодареабилитацииAll-on-4®

•ОсобенностиимплантатовNobelSpeedyGroovyикомпонентов,используемыхприпроведениилечения

•ОсновыпринятиярешенийипланированиясиспользованиемпрограммыNobelClinician(разработкаиндивидуальногопланалечения,атакжевыполнениепредварительногоподборанеобходимыхразмеровимплантатовивспомогательныхкомплектующих).

•Методикапроведенияоперации(особенностипроведенияанестезии,формированияоперационногодоступа,удалениязубов,формированиякостноголожа,особенностиработысмягкимитканяминаверхнейинижнейчелюсти,особенностиналоженияшвовиподборшовногоматериала,определениенеобходимогонабораинструментовдляпроведенияоперации).

•Логистикапослеоперационноговеденияпациентовимедикаментознаятерапия(особенностипоследовательностииграфикапосещенияпациентомспециалистовклиники,особенностимедикаментознойтерапииипослеоперационныхрекомендаций,выбортактикиприведениисложныхклиническихслучаев).

•ИспользованиеDSDдлякоммуникациимеждупациентомизубнымтехником

День 1. Практическая часть

• КонцепцияNobelGuide—хирургическиeаспектышаг зашагом

•ПротоколTempShellиегоклиническиепреимущества

•Сравнениенавигационной(пошаблонам)идинамическойхирургии

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide)

•УстановкаимплантатовNobelSpeedyGroovyнафантомах(особенностипротоколапрепарированиякостноголожавзависимостиотисходныхклиническихусловий,режимохлаждения,использованиешаблонаMaloGuideдляпозиционированияимплантатов,особенноститрехмерногопозиционированияимплантатовиобеспечениеусловийдостижениявысокойпервичнойстабильностивзависимостиотклиническихусловий)

• Участиев«живой»операции

• Анализиразбороперационнойклиническойситуации

•Участиев1ортопедическомэтапе(установкаабатментовMulti-Unit,выполнениенемедленнойнагрузки)

День 2. Ортопедический этап

•ОсобенностипротезированияприметодереабилитацииAll-on4®(особенностибиомеханики,компоненты,материалы,видыконструкций).

•ОсновыпринятиярешенийипланированиесиспользованиемпрограммыNobelClinician(отработкафото-,видеопротокола,изучениерентгеновскихснимковидиагностическихмоделейчелюстей,определениеключевыхточекдляизготовленияпрототипабудущегопротеза).

•Методикаснятияоттисковирегистрациицентральногосоотношениячелюстей(подбороттискногоматериала,изготовлениеиндивидуальнойоттискнойложки,особенностиконтроляиоценкикачествавыполненияоттиска).Особенностинемедленнойнагрузки(выбордизайнавременногопротеза,материалыиметоды,методыклиническойилабораторнойперебазировкипротеза).

•Особенностинесъемногопротезирования(логистика,видконструкции,особенностиконструкции,подборматериаловвсложныхклиническихситуациях,последующееамбулаторноенаблюдениепациентов)

День 2. Практическая часть

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide,особенностиподбораортопедическихкомпонентовприпроведениипланирования)

•Выполнениеоттисковинемедленнойнагрузкинафантомахсобзоромнеобходимыхматериаловиинструментов(оценкакачестваприлеганиявременногопротезаиегоконтактасмягкимитканями,восстановленияправильнойподдержкимягкихтканейлица)

•Участиевснятииоттисковиопределениицентральногосоотношениячелюстейупациента(определениенаиболееважныхориентировиисходногоположениянижнейчелюсти,способырегистрациииконтроля,необходимыекомпонентыиматериалы,регистрацияцентральногосоотношениявсложныхклиническихситуациях)

•Анализклиническойситуацииупациента

•Планированиеиоценкаособенностейокончательногопротеза(контролькачестваизготовленияконструкций,особенностивзаимодействиясзуботехническойлабораторией,оценкаприлеганияпротезаиегоконтактасмягкимитканями)

Русский
Advanced course
Стоматология Ресто
Register

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR is a global, non-profit organization advocating science, education and humanity in oral rehabilitation. The www.for.org website offers hundreds of learning resources for dental professionals: More than 300 video lectures from leading experts. Almost 100 clinical case documentations. Interactive ebooks and epapers. State-of-the-art treatment guidelines. And much more. Completely free of charge. Sign up now and get access to all resources.

Questions? Just ask. 

If you can’t find what you’re looking for or need additional event information, we want to hear from you.

Contact us